Yasal Uyarý


Bu site Atalar Gruba ait olup, yine onun tarafýndan iþletilmektedir ve içerdiði malzemeler uluslararasý telif haklarý ve ticari marka kanunlarý tarafýndan korunmaktadýr. Kod ve yazýlým da dahil olmak üzere, bu sitedeki hiç bir malzeme deðiþtirilemez, kopyalanamaz, çoðaltýlamaz, yeniden yayýmlanamaz. Telif ve mülkiyet haklarý saklý kalmak koþuluyla, kiþisel ve ticari olmayan kullaným amaçlarýyla bu sitenin olanaklarýndan yararlanýlabilir.

Bu sitenin içerdiði malzemeyi uluslararasý telif haklarý ve ticari malzeme kanunlarýna aykýrý biçimde kullananlar hakkýnda yasal takibat yapýlacaktýr.

GÜVENLÝK

Sitemizde üçüncü kiþilere ait hiçbir kiþisel bilgi, kredi kartý, banka hesap vb. diðer gizlilik gerektiren bilgiler kayýtlý tutulmamaktadýr. Sitemiz hosting firmasýnýn saðladýðý güvenlik kriterleri çerçevesinde güvenliðe dikkat etmektedir. Bizim dýþýmýzda oluþacak muhtemel güvenlik açýklarýndan kiþisel bilgileriniz afiþe olur veya zarara uðrarsa bu durumdan Atalar Grup sorumlu deðildir.