Gizlilik


Tüm yürürlükteki gizlilik ve veri koruma kanunlarýna uymak Atalar Grup politikasýdýr. Bu taahhüt, çalýþanlarýmýzýn, müþterilerimizin, iþ ortaklarýmýzýn ve bizimle kiþisel bilgilerini paylaþan baþkalarýnýn güvenini kazanmak ve korumak konusunda verdiðimiz deðeri yansýtmaktadýr.

Gizlilik Politikasý genel olarak Atalar Grup tarafýndan ya da adýna iþletilen tüm Ýnternet Siteleri ve dünya üzerinde iþletilen iþ birimlerine (her birisi bir “Atalar Grup Ýnternet Sitesi”) uygulanmaktadýr.