Blog List Blog List Blog List Blog List

PIERRE LOTI TURÝSTÝK TESÝSLERÝ

H

aliç’in ünlü panaromasýnýn en iyi seyredilebildiði sýrt olan Pierre Loti, Ýstanbul’da uzun dönemler yaþayan ve gerçek bir Ýstanbul aþýðý olan ünlü Fransýz yazar Pierre Loti’den adýný almaktadýr. Daha önceki dönemlerde "Karyaðdý Tepesi" olarak adlandýrýlan Tepe'deki kahveye sürekli olarak gelen Pierre Loti, buradan Ýstanbul'u seyrederek; kahvesini yudumlamýþ, nargilesini fokurdatmýþtýr. O dönemde, “Rabia Kadýn Kahvesi” olarak bilinen bu kahveye sýk sýk gelerek, Haliç’e karþý “Aziyade” adlý romanýný da yazdýðý söylenir. Bugün tipik bir Türk kahvesi haline getirilen mekânýn bulunduðu bölge, Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde, “Ýdris Köþkü Mesiresi” olarak geçer. Mesirenin bulunduðu alanda PIERRE LOTI TURÝSTÝK TESÝSLERÝ yer almaktadýr.

19. yüzylda Ýstanbul’a gelen hemen bütün yabancýlarýn ve  seyyahlarýn da uðrak yeri olan Tepe'de birçok tarihî yapý bulunmaktadýr. Tesisilerden Eyüp Camii'ne doðru giderken, 1813 yýlnda tarihlenen, iki kitabeli ahþap Kaþgari Tekkesi bu tarihi yapýlardan birini oluþturmaktadýr. Yine Tesis'e bitiþik, sað köþesindeki üç yol aðzýnda, kitabesi Farsça yazýlmýþ bina da, Çolak Þeyh Hasan Tekkesi’dir. Çolak Þeyh Hasan Tekkesi’nin sýrasýndaki tarihi bina ise günümüzdeki karþýlýðý "ana okulu" olan bir Sýbyan Mektebi’dir (Mektep bugün Tesise ait mescit olarak kullanýlmaktadýr). Osmanlý tarihi yazarý Ýdris-i Bitlisi tarafýndan  yaptýrýlan Sýbyan Mektebi’nin ön tarafý olan Pierre Loti Turistik Tesisleri bahçesinde ise, 1589 yýlýnda vefat eden Ýskender Dede ismindeki bir Mevlevi þeyhinin mezarý bulunmaktadýr. Ýskender Dede’nin ön  tarafýndaki iki kuyudan biri ise meþhur Dilek Kuyusu’dur. Sýbyan mektebinin yola bakan bitiþiðinde ise bir çeþme bulunmaktadýr. Ýdris-i Bitlisi tarafýndan yaptýrýlan Çeþmenin, zamanla harap olduðu bilinmektedir. 1858 yýlýnda Sultan Abdülaziz’in cariyelerinden Rayet Keþan Kalfa tarafýndan yeniden inþa edildiði için bu adý almýþtýr.

Tarihi eserler bununla bitmemektedir. Tesis içindeki bahçenin merkezini teþkil eden alanýn altýnda, Bizans döneminde yapýlmýþ, Osmanlý döneminde de faal olarak kullanýlan bir sarnýç bulunmaktadýr. Tarih boyunca "Karyaðdý Tepesi" olarak adlandýrýlan tepede kýþ mevsiminde biriken karlarýn erimesiyle oluþan tatlý sular, çevre mahallelere yaptýrýlan çeþmelere aktarýlarak; halkýn bu güzel tattaki içme suyundan yararlanmasý saðlanmýþtýr. Sýbyan Mektebi ile Ýskender Dede mezarýnýn arasýnda o dönemde var olan bir Namazgaha ait bugün herhangi bir iz mevcut deðildir. Ayrýca Tesis'in üst kýsmýnda bugün harabe biçimde bulunan "Karyaðdý Baba" dergahý bulunmaktadýr. Ve yine Tesis bahçesinde, Dönemin Atçýbaþýsý (Ordu atlarýndan sorumlu) Ali Aða ve ailesine ait 4 adet mezar bulunmaktadýr.

 

Pierre Loti'de bugün yedi adet konakta toplam 67 oda, 115 yataktan oluþan Turquhouse Butik Otel, Tarihi Kahve, Yeþil Cafe, Nargile Evi, A Ziyade Restoran ile Açýk alanlardan oluþan bir Turistik Tesis, yerli ve yabancý binlerce misafirini aðýrlamaktadýr. Yýlýn dört mevsimi, baþka bir güzelliðe sahip Tesisimiz, yaklaþýk 20.000 m2'lik sahip olduðu alan içinde enfes bahçesi, Haliç ve Ýstanbul manzarasýyla, görenleri büyülemektedir. Özellikle yaz aylarýnda kapalý mekanlarý haricinde, bahçe içerisinde 1500 kiþilik oturma imkanýna sahip Ýstanbul'un en nadide açýk mekanýyla, Þehrin yoðun nüfus ve kalabalýk trafiði arasýnda þaþýrtýcý bir sessizlik ve huzuru barýndýran, tek dinlenme mekanýdýr.

Tesis içerisindeki tüm yapýlar, aslýna uygun bir biçimde restore edilmiþ olup, Atalar Þirketler Grubu bünyesindeki, Atalar Turizm tarafýndan iþletilmektedir.

 

Firma Bilgileri

Pierre Loti Tepesi Turistik Tesisleri
Adres: Pierre Loti Tepesi Turistik Tesisleri, Merkez Mah. İdris Köşkü Cad. 34050 Eyüp / İSTANBUL
Tel : +90 212 497 13 13
Faks: +90 212 497 16 16
Web: www.pierrelotitepesi.com
e-mail: info@pierrelotitepesi.com