Baþkanýn Mesajý


Atalar olarak, 1988 yýlýnda iþe baþladýk. Þayet denilebilirse, profesyonel iþ hayatýna baþladýðýmýz dönemde asýl sermayemiz hayallerimiz olmuþtur. Bu hayallerimizi gerçekleþtirme konusunda inancýmýz tamdý.

Faaliyet gösterdiðimiz tüm sektörlerde ortak akýla, bilgiye ve moral deðerlere önem verdik. Ülkemize, sektöre ve insana dair; yararlý olmayacaðýna inandýðýmýz hiçbir projeye imza atmadýk. Rekabette, daha ziyade kaliteyi ön plana çýkarmaya çalýþtýk. Birlikte çalýþtýðýmýz tüm arkadaþlarýmýzý birer ortaðýmýz olarak gördük ve kiþi haklarýný korumaya çalýþtýk.

Faaliyetlerimizde þeffaf olduk, bilgi vermekten kaçýnmadýk. Kamu hukukuna ve toplum deðerlerine baðlý kalmaya özen gösterdik. ürünlerimizi ulusal ve uluslar arasý alanlarda sunarken; bu felsefeye baðlý kalmaya gayret ettik ve etmeye devam ediyoruz…

Bilgi birikimimizi baþkalarýyla paylaþmanýn bir kazanç olduðuna inanýyoruz. Çevremizde faaliyet gösteren tüm giriþimcilerin baþarý ve yararlý faaliyetlerinin insanýmýzýn ve ülkemizin çýtasýný yükselteceðine inanýyor ve bundan hepimizin pay alacaðýný düþünüyoruz.

Ýçinde bulunduðumuz koþullarýn zorlaþtýðý durumlarda, içimize kapanmayý bir eksiklik olarak görüyor, bu dönemlerde daha yüksek bir heyecanla çabalarýmýzý artýrýyoruz. Ýnanýyoruz ki, yükümüz ve sorumluluðumuz arttýkça, bu sorumluluðun üstesinden gelecek gücü elde etmek baþarýya ulaþmanýn en temel yöntemidir.

Ürünlerimizi sunarken veya yeni ürün planlamasý yaparken, muhataplarýmýzýn ihtiyaç ve taleplerini dikkate alýyoruz. Bu konuda daima empati yapmayý þiar ediniyoruz. Modern dünyanýn gereklerini dikkatle takip ediyor, geleneklerimizden taviz vermiyoruz.
Hayal sermayemizi büyütmeye ve bu sermayeyi hasýlaya çevirmeye kararlýyýz…

ÞENOL ATA
Yönetim Kurulu Baþkaný