Blog List Blog List Blog List

KONAK ÝNÞAAT (Construction)

T

oplumlarýn bireysel gündelik ihtiyaçlarýnýn yanýnda yine toplumsal refahý arttýracak birçok tesis ve tesislendirme, inþaatýn kapsamýnda yer alýr. Binalar, barajlar, su depolarý, kanallar, açýk ve kapalý su hatlarý, kaldýrým taþlarý, karayollarý, demiryollarý, havaalanlarý gibi insanlýða hizmette kullanýlan tesisler, belli hizmet dönemleri için inþa edilirler. Konut yapýmý ise inþaat sektörünün yalnýzca bir alt sýnýfýný teþkil eder.

Konut, insanlarýn barýnma gibi en temel ihtiyaçlarýndan birisini karþýlayan ekonomik, sosyal ve kültürel boyutlu, fiziksel büyüklüðe sahip bir ortamdýr. Hane halký tarafýndan bazen bir tüketim malý, bazen de bir yatýrým malý olarak görülen konut, doða þartlarý, kalkýnma düzeyi, kaynak kullanýmý, gelir daðýlýmý, nüfus artýþý ve yoðunluðu, kentleþme ve göç hareketleri, hane halký nitelikleri gibi çeþitli etkenlere baðlý olarak zamanla deðiþme ve geliþme göstermektedir.

 

Nüfus artýþýyla birlikte kentlere ve özellikle metropol alanlara göçün sürekli beslediði konut talebi ve bu talebi karþýlayacak konut arzýnýn yetersiz olmasý, konutla ilgili en önemli sorun olarak ortaya çýkmaktadýr. Öyle ki, geliþmekte olan ülkelerin temel sorunlarýndan biri de konut yetersizliði olmaktadýr. Zira bu tip ülkelerde kiþi baþýna gelirin yeterli olmamasý konut edinme sürecinde önemli bir sorun olarak ele alýnmaktadýr. Kredi finansmaný ve konut finansmanýndan kaynaklanan sorunlar da buna ilave edilince, konut talebi ve bu talebi karþýlayacak konut arzýnda problemler oluþturmaktadýr.

Gerek inþaat sektörünün bütününde, gerekse konut yapýmýnda saðlamlýk, doðal risklere karþý korunma, saðlýklý yapýlarýn oluþturulmasý ve mimari açýdan estetik, öncelik verilmesi gereken en önemli konulardýr. Özellikle konut yapýmýnda yaþanabilir modern, saðlýklý, estetik binalarýn sosyal yaþamla bütünleþmesinin saðlanmasý çevreye uyumlu binalarýn yapýlmasý, deprem, sel baskýný ve yangýn gibi doðal afetler yanýnda, elektrik, doðal gaz ve su kesintileri karþýsýnda gerekli önlemlerin alýnmasý, günümüz koþullarýnda kamu yönetiminin ve inþaat yapýcýlarýnýn taviz vermemeleri gereken konulardýr.

Konak Ýnþaat, gerek yurt içinde gerekse yurt dýþýnda imal ettiði inþaatlarda bu gerçekleri dikkate almýþ, en yeni teknolojiyi kullanarak inþaat faaliyetlerini yürütmeyi amaç edinmiþ ve uygulamalarýyla da bunu göstermiþtir.

Konak Ýnþaat; özellikle konutlarýný bulunduðu bölgenin aile yapýsý ve ilklim koþullarýný dikkate alarak; saðlam, estetik ve yaþanabilir alanlar olarak inþa etmektedir. Ayrýca konut talebinde bulunan deðerli müþterileri için en uygun finans koþullarýný sunmaktadýr.

 

Firma Bilgileri

Konak Construction Inc.
Adres: Zyra Qëndrore; Rr. Sejdi Kryeziu Nr.12 (Afer Rezidences Britanike)
Qyteza Pejton Prishtinë 10000 Kosovë
Vendndërtimi; Rruga Shefqet Shkupi Nr. 47 / 48 Lagja Kalabria Prishtinë
Tel : +381 38 (0) 226 647 - 660 - 639
Faks: +381 38 (0) 226 676
Web: www.konakkosova.com
e-mail: info@konakkosova.com