Blog List

MODEL GÖZLÜK

O

ptik sektörünün ihtiyacý olan metal gözlük çerçevesi üretmek amacýyla; Balýkesir ili Ayvalýk Ýlçesinde 3.600 m2’si kapalý alan olmak üzere; 12.000 m2 alan üzerine kurulmuþ olan firmadýr. Ýþletmemiz 64 üretim personeli, 6 idari personel olmak üzere toplam 70 personeli ile ayda 100.000 adet metal gözlük çerçevesi üretme kapasitesine sahiptir. Ayrýca kullanmakta olduðu üretim teknolojisi, bu alanda dünyada kullanýlan en yeni teknolojidir. Temel faaliyet alnýmýz, metal gözlük çerçevesi üretimidir.

Bölgesinde saðladýðý istihdam ve katma deðer yeteneði ile ülke ekonomisine ciddi katkýlar sunmaya devam etmekte olan iþletmemiz, 2010 yýlý içinde bölge ekonomisine ve maliye kurumlarýna yaptýðý ödemeler ile milyonlarca liralýk katma deðere imza atmaktadýr.

Bölge ekonomisine yaptýðý katký ile ayný zamanda sosyal sorumluluk görevini de yerine getirmektedir. Optik sektörünün dýþa baðýmlýlýðýný ortadan kaldýrmak üzere; gelecek projeksiyonu içerisine yatýrým ve ürün çeþitliliði kararlarýný eklemiþ olan Model Gözlük, büyüyerek faaliyetlerini sürdürmektedir. Amacýmýz, yabancý ürünlerle fiyat ve kalitede rekabetçi üstünlüðü saðlayarak; çevreye uyumlu ve saðlýklý ürünler üretmek ve ülkemizi bu sektörde güçlü kýlmaktýr. Bu anlamda firmamýz, önemli baþarýlar elde etmiþ ve çýtasýný yükseltmiþtir.

Firmamýz, ürünlerini optik piyasasýna piyasadaki pazarlama firmalarýna toptan satýþ marifeti ile sunmaktadýr.

Model Gözlük Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti., Atalar Þirketler Grubu bünyesinde faaliyet göstermektedir.

 

Firma Bilgileri

Model Gözlük Sanayi
Adres:Küçükköy Mah. Kümevleri Sok. No:23
Ayvalık – BALIKESİR – TÜRKİYE
Tel : +90 266 312 35 40 - 41 - 42
Faks: +90 266 312 35 43
Web: www.modelgozluk.com
e-mail: info@modelgozluk.com