Blog List Blog List Blog List

PRISTHINA STARS

2

008 yýlý Þubatýnda baðýmsýzlýðýný kazanan Kosova’nýn Avrupa’nýn ortasýndaki bir ülke olarak; hýzla kalkýnmasýnda, yerleþim bölg1elerinin yeniden imarý önem kazanmýþtýr. Nüfusun büyük bir kýsmýný içinde barýndýran baþkent Pristhina baþta olmak üzere; diðer þehirler, yeniden yapýlanma sürecine girmiþtir. Kýsa ve orta vadede bu çalýþmalar alt ve üst yapýlarýn yenilenmesi ve yeni inþaatlarla faaliyetlerini sürdürecektir.

Bu ülkeyle olan kültür ve tarihi baðlarýmýz, ortak kültür mirasýmýz ve benzer toplum yapýlarýmýz nedeniyle, Kosova’nýn inþaat ve konut ihtiyaçlarýna en iyi cevap verecek ülkenin Türkiye olduðu inancýndayýz. Benzer bir geliþme sürecini yaþamýþ olmamýz, inþaat ve konut sektöründeki uluslararasý bilgi birikimimiz ve tecrübelerimiz, kardeþ ülke Kosova’da ihtiyaç duyulan konut tiplerini kaliteli, saðlam ve estetik biçimde inþa etmede en önemli teþvik unsurlarý olmuþtur.

Özellikle benzer aile yapýlarý nedeniyle aile ve çocuklarýn korunmasý, akraba ve komþuluk iliþkilerinin sürdürülmesi her iki ülke için vazgeçilmez deðerler olduðunun bilinci ve sorumluluðunu taþýyoruz. Bu nedenle Kosova’da “Pristhina Stars’la” ilk site örneðini oluþturduk. Güvenlik elemanlarý ve kameralarla gerçekleþtirilen 24 saat güvenlik hizmeti, tüm binalarýn altýnda kapalý otoparký, açýk ve kapalý yüzme havuzu, sauna, fitnes center, asansör, elektrik kesilmelerine karþý jeneratör, su kesilmelerine karþý su depolarý, yangýn dedektörleri ve yangýna karþý önlemler, geniþ bahçe alaný, çocuk parklarý, yürüyüþ yollarýna sahiptir.

Pristhina Stars, geleneksel aile yapýsýný ihmal etmeden en modern teknik donaným ve iç tasarýmla inþa edilmiþ, depreme dayanýklý binalardan oluþan bir sitedir. Bu sitede sosyal yaþamý canlý tutacak tüm ayrýntýlar düþünülmüþtür. Sitede her bütçe ve nüfusa uygun farklý büyüklüklerde 215 daire, tamamlanma aþamasýna gelmiþtir.

Uygun ve alternatif ödeme þekilleri ile Kosova’lýlara kolay ödeme seçenekleri sunulmuþtur.
Hedefimiz, “iyinin daha iyisini” yapmaktýr. Konak Ýnþaat, Pristhina Stars ile yetinmeyecek, deðerli Kosova’lý kardeþlerimiz için daha iyisini, daha güzelini inþa etmeye devam edecektir.

 

 

Firma Bilgileri

Prishtina Stars
Adres: Zyra Qëndrore; Rr. Sejdi Kryeziu Nr.12 (Afer Rezidences Britanike)
Qyteza Pejton Prishtinë 10000 Kosovë
Vendndërtimi; Rruga Shefqet Shkupi Nr. 47 / 48 Lagja Kalabria Prishtinë
Tel : +381 38 (0) 226 647 - 660 - 639
Faks: +381 38 (0) 226 676
Web: www.prishtinastars.com
e-mail: info@prishtinastars.com