Hakkýmýzda


Atalar Þirketler topluluðu'nun temelleri ilk kez Þenol ATA tarafýndan 1988 yýlýnda Ýstanbul'da, Emlak ve  Otomotiv alanlarýndaki  faaliyetleriyle atýlmýþtýr.

Bu faaliyeti yurt içinde yapýlan konut inþaat faaliyetleri takip etmiþtir. Otel ve yiyecek-içecek ünitelerini içinde barýndýran "Turistik Tesisleri" ve pazarlama alanýnda hizmet sektörüne giren Atalargroup, gözlük çerçevesi üretimiyle endüstriyel alanda, yurt dýþý konut inþaat yapýmýyla yine inþaat sektöründe faaliyetlerine hýz vermiþtir.

350 kiþiyi aþkýn doðrudan istihdamýyla faaliyet gösteren Atalar Þirketler Topluluðu, turizm ve inþaattan endüstriyel üretime uzanan çeþitli sektörlerde, deneyimleriyle birleþen bilgi birikimini yeni iþ alanlarýna aktararak büyümeye devam etmektedir.

Atalar Þirketler Topluluðu ileri teknoloji, dinamik, profesyonel ancak amatör ruhla dünyada ve ülkemizdeki geliþmeleri yakýndan izleyerek; modern koþullarýn gereklerini dikkate alan bir çalýþma felsefesi benimsemiþtir. Piyasa ekonomisinin ön koþulu olan maliyet ve fiyat temelli rekabet unsurunun yanýnda kalitenin önemini kavrayan ve bunu tüm faaliyetlerinde önceleyen ýsrarlý bir tutum içerisindedir.

 


Sürekli geliþim felsefesi, güncel üretim tekniklerini yakalamadaki baþarýsý ve deðiþken koþullara karþý gösterdiði esnekliðiyle günümüz deðiþen ihtiyaçlarýna geçerli çözümler üretmekte her zaman baþarýlý olmuþtur.


Atalar Þirketler Topluluðu’nun amacý, Türkiye'nin ve dünyanýn ihtiyaçlarýný karþýlayabilecek þekilde büyüme çalýþmalarýna devam ederken, içinde bulunduðu toplumun deðerlerinden taviz vermeden, karþýlýklý maddi çýkarlarýn korunmasý yanýnda, muhataplarýyla manevi huzuru da paylaþmaktýr. Topluluk, ayný zamanda kamu düzenine ve kamu yönetimine karþý da sorumluluðunun bilincindedir.

Atalar, þirketlerin kurulmalarý kadar, varlýklarýnýn sürdürülmesinin de önemli olduðunun farkýndadýr. Yatýrýmlarýn Türkiye'nin geleceði için yapýldýðýna inanmaktadýr ve bu gururu tüm çalýþanlarýyla paylaþmaktadýr.