Construction Sector News


Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), ''Ýnþaat Ciro ve Üretim Endeksleri 2011 Yýlý 2. Dönem'' sonuçlarýný açýkladý. Buna göre, inþaat sektöründe bu yýlýn ikinci çeyreðinde üretim ve cirolar

Arising on the Mediterranean Hotels Day


On holiday güneþ çarpmasý ile baþlayan bilimsel sorgulama ve araþtýrmalar; alternatif enerji alanýnda devrim yaratacak önemli bir teknolojik buluþun patentini almasýna kadar sürüyor. Dünyada ilk kez kendi geliþtirdi