Construction Sector News - 6.10.2011


Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), ''Ýnþaat Ciro ve Üretim Endeksleri 2011 Yýlý 2. Dönem'' sonuçlarýný açýkladý. Buna göre, inþaat sektöründe bu yýlýn ikinci çeyreðinde üretim ve cirolar arttý. 2011 senesinin ilk 6 ayýnda inþaat sektörü ciro endeksinde, bir önceki yýlýn ayný dönemine göre yüzde 10,5 oranýnda artýþ meydana geldi.