Arising on the Mediterranean Hotels Day - 5.10.2011


On holiday güneþ çarpmasý ile baþlayan bilimsel sorgulama ve araþtýrmalar; alternatif enerji alanýnda devrim yaratacak önemli bir teknolojik buluþun patentini almasýna kadar sürüyor. Dünyada ilk kez kendi geliþtirdiði iki aþamalý iþlemle güneþten aldýðý enerjiyi soðutmada kullanan Dr Lokurlu nun buluþunun patentini satýn almak için onlarca ülke peþinde ancak patenti satýp yedi kuþak geleceðini kolayca garanti altýna almak yerine zorlu bir yolu seçiyor ve Ankara da açtýðý fabrikada yerli malý üretime baþlýyor.